NaturePolicy

Project Altera

Work at Alterra 2009-2011: Urgente maatregelen voor habitat typische soorten; effect van bijvoeren van runderen op de N-balans; Ammoniakemissie en stikstofdepositie in en rondom de Natura 2000-gebieden; Evaluatie Natura 2000 beheerplannen; Protocollen voor SNL-monitoring; Herstel strategie├źn op landschapsschaal; plantensoorten gevoeligheid voor abiotische omstandigheden, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *